Helden steunen Helden
 

 Vergadering Stichting Hello Heroes

Vergadering Stichting Hello Heroes

Aan: deelnemers, sponsoren, subsidieverstrekkers
Betreft: notulen 1e overleg start Stichting Hello Heroes
Datum: 1 maart 2023
Notulen: 1 maart 2023
Aanwezig: Voorzitter: Edwin Maertens (notulist) / Secretaris: Jerrold Huijzer / Penningmeester: Brigitte van der Torre-Verhoef
Opening
Edwin opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 1e bestuursvergadering van Stichting Hello Heroes. Gezamenlijk heffen ze het glas op een nieuwe uitdaging.
Actie puntenlijst 1. Mededelingen / 2. Doel stichting / 3. Start 1e project / 4. Rondvraag / 5. Sluiting
Ad.1 Mededelingen
Edwin deelt mede dat hij erg blij is dat ze nu echt de stap hebben gezet tot de stichting, waar beide andere bestuursleden het volkomen mee eens zijn. Brigitte geeft aan dat de opstart boekhouding klaar staat.
Ad.2 Doel stichting
Het doel van de stichting is bekend, aangegeven in de statuten, hieronder weergegeven:
‘Het streven naar sociale cohesie tussen jongeren en jongvolwassenen met een beperking, zodat jongeren met een beperking zich thuis voelen op het gebied van meerdere sporten en zich veilig voelen in samenwerking met jongeren zonder beperking.’
Graag willen wij hier nog het onderstaande aan toevoegen.
‘Doelstelling: Stichting Hello Heroes is een organisatie, die met een jong, dynamisch en maatschappelijk betrokken karakter van meerwaarde wil zijn voor de samenleving van de dovenwereld en daarbij vooral wil bijdragen aan ontwikkelingen op sportief, maatschappelijk, sociaal en economisch vlak.’ Met in achtneming projecten van vriendschappen te ondersteunen.
Ad.3 Start 1e project
De start van het 1e project? Wat gaan we doen? F.C. de Helden
Er komen verschillende opties binnen, die gaan van dove kinderen, kinderen met een lichamelijke beperking maar movible naar alle kinderen met een rugzakje.
Inmiddels weten we via vriendschappen van het project F.C. de Helden. Een voetbalschool in de zaal opgezet door een jonge ondernemer, de zoon van Edwin, genaamd Jelle.
Al snel wordt er besloten dit project te ondersteunen in de vorm van het financieren van de huur van de te huren locatie.
Ad.4 Rondvraag
Jerrold: Doen we 1 project of meerdere per jaar en hebben we een thema
- Besloten wordt ons voor nu op 1 project te gaan richten over het gehele jaar
- Het thema is voetbal i.v.m. onze ervaringsachtergrond
Brigitte: Wie gaat zich inzetten voor eventuele giften, subsidies etc.
- Edwin geeft aan hier achteraan te gaan daar hij het meeste tijd heeft
- Ook de aanvraag ANBI zal via hem gaan
Ad.5 Afsluiting
Edwin sluit de vergadering met voor ieder de opdracht zijn huiswerk te doen
Volgende vergadering wordt vastgelegd op 07 juni 2023

-----------------------------------------------------

Vergadering
Stichting Hello Heroes
Aan: deelnemers, sponsoren, subsidieverstrekkers
Betreft: notulen 2e overleg start Stichting Hello Heroes
Datum: 7 juni 2023
Notulen: 7 juni 2023
Aanwezig: Voorzitter: Edwin Maertens (notulist) / Secretaris: Jerrold Huijzer / Penningmeester: Brigitte van der Torre-Verhoef
Opening
Edwin opent de vergadering per zoom en heet iedereen van harte welkom op de 2e bestuursvergadering van Stichting Hello Heroes.
Actie puntenlijst1. Mededelingen / 2. Start 1e project / 3. Rondvraag / 4. Sluiting
Ad.1 Mededelingen
Edwin deelt mede dat hij tobt met zijn gezondheid en dat het op dit moment lastig is om zich te focussen en geeft aan de laatste periode niet echt veel gedaan te hebben. Ook de andere geven aan het druk gehad te hebben met verbouwingen en met de start van een nieuwe baan.
Wel is er ondertussen steun gegeven aan F.C. de Helden.
Ad.2 Start 1e project
De start van het 1e project loopt? Wat gaan we nog meer doen?
In deze vergadering is wel besloten dat we ons gaan richten op dove kinderen in de leeftijd van 8 t/m 16 jaar.
Dit naar aanleiding van Edwin zijn contacten met Eduard Dankfort, een oud internationale uit het Nederlands doven team, die een grote droom heeft. En naar aanleiding van voetbalschool F.C. de Helden waarin al enkele dove kinderen actief zijn en Eduard helpt met trainen geven en begeleiden.
En wellicht kunnen we iets met Sport MEE, de organisatie die zich op sportgebied inzet voor jongeren met een rugzakje in Rotterdam.
Ad.4 Rondvraag
Er zijn geen vragen en we besluiten de vergadering erg kort te houden en in de volgende meeting meer dingen te hebben.
Ad.5 Afsluiting
Edwin sluit de vergadering met voor ieder te kijken of het dit x wel lukt om zijn/haar huiswerk te doen
Volgende vergadering wordt vastgelegd op 20 september 2023

---------------------------------------------------------
Vergadering

Stichting Hello Heroes
Aan: deelnemers, sponsoren, subsidieverstrekkers
Betreft: notulen 3e overleg start Stichting Hello Heroes
Datum: 20 september 2023
Notulen: 20 september 2023
Aanwezig: Voorzitter: Edwin Maertens (notulist) / Secretaris: Jerrold Huijzer / Penningmeester: Brigitte van der Torre-Verhoef
Gast: Eduard Dankfort
Opening
Edwin opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 3e bestuursvergadering van Stichting Hello Heroes. Een extra welkom aan Jelle en Eduard, die als gasten zijn uitgenodigd in deze vergadering.
Actie puntenlijst1. Mededelingen / 2. F.C. de Helden / 3. Rondvraag / 4. Sluiting
Ad.1 Mededelingen
Edwin deelt mede dat zijn gezondheid wat beter gaat en de overige aanwezigen geven aan wat meer tijd te hebben deze periode. Edwin stelt Jelle en Eduard voor en deze doen hun enthousiaste verhaal. We zijn blij dat we dit project ondersteunen. Eduard is super enthousiast en hoopt dat de stichting kans ziet om ook met zijn nieuwe idee, genaamd Stil Oranje te ondersteunen.
Ad.2 F.C. de Helden
Het idee van F.C. de Helden sluit aan bij onze stichting, waarbij vooral het verhaal van samen sporten, dus kinderen met en zonder beperking, de klik geeft. Iedereen is enthousiast en we beloven F.C. de Helden in de toekomst, waar mogelijk, te blijven ondersteunen.
Aan het einde van de vergadering zijn er ideeën en richtlijnen opgesteld, die we verder uit gaan werken.
Ad.3 Rondvraag
Geen
Ad.4 Afsluiting
Edwin sluit de vergadering weer af met voor ieder de opdracht zijn huiswerk te doen
Volgende vergadering wordt vastgelegd op 22 november 2023

---------------------------------------------------------
Vergadering

Stichting Hello Heroes
Aan: deelnemers, sponsoren, subsidieverstrekkers
Betreft: notulen 4e overleg start Stichting Hello Heroes
Datum: 22 november 2023
Notulen: 22 november 2023
Aanwezig: Voorzitter: Edwin Maertens (notulist) / Secretaris: Jerrold Huijzer / Penningmeester: Brigitte van der Torre-Verhoef
Opening
Edwin opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de 4e bestuursvergadering van Stichting Hello Heroes.
Actie puntenlijst: 1. Subsidie en sponsoring / 2. Rondvraag / 3. Sluiting
Ad.2 Subsidie en sponsoring
Nog steeds hebben we geen actie ondernomen om financiële middelen te zoeken om de stichting wat meer daadkracht te geven. Tot nu toe komt alles nog steeds uit eigen middelen.
2024 Brengt wellicht wat meer tijd en ruimte om hierin wat te doen. 2023 Was voor Jerrold geen positief betrokken sportjaar, hopelijk de komende jaren meer input.
Ad.3 Rondvraag
Jerrold: vraat of we nog iets van Eduard gehoord hebben over zijn project. Edwin geeft aan dat hij veel ondersteuning hierin nodig heeft en dat hij zal gaan kijken of wij hier iets in kunnen betekenen. Jelle heeft al aangegeven met Eduard mee te willen denken en werken.
Verder geen vragen we moeten aan de slag met subsidies
Ad.4 Afsluiting
Edwin sluit de vergadering met voor ieder de opdracht zijn huiswerk te doen
Volgende vergadering wordt vastgelegd op 29 januari 2024
--------------------------------------------------------------------

Vergadering
Stichting Hello Heroes
Aan: deelnemers, sponsoren, subsidieverstrekkers
Betreft: notulen 4e overleg start Stichting Hello Heroes
Datum: 29 januari 2024
Notulen: 29 januari 2024
Aanwezig: Voorzitter: Edwin Maertens (notulist) / Secretaris: Jerrold Huijzer / Penningmeester: Brigitte van der Torre-Verhoef
Opening
Edwin opent de vergadering, die we dit x telefonisch doen, en heet iedereen van harte welkom op de 1e bestuursvergadering van Stichting Hello Heroes in 2024.
Actie puntenlijst1. Subsidie en sponsoring / 2. Rondvraag / 3. Sluiting
Ad.2 Subsidie en sponsoring
Ad 1. Nog steeds hebben we geen actie ondernomen om financiële middelen te zoeken om de stichting wat meer daadkracht te geven. We hebben het te druk, maar wat in het vat zit…..
Ad.2 Rondvraag
Naast alle prive vragen hoe het met ieder gaat is er verder niet veel te melden. Zo is de vergadering erg kort
Ad.3 Afsluiting
Edwin sluit de vergadering.
Volgende vergadering wordt vastgelegd op 01 april 2024 (geen grap)E-mailen
Bellen
Map
Info